آزمون تعیین سطح A1.1

لطفا به چند نکته توجه کنید:

۱. جواب ها را حدس نزنید

۲. از ابزار کمکی مانند لغتنامه استفاده نکنید.

۳. مدت زمان آزمون ۲۰ دقیقه میباشد.