آزمون تعیین سطح A1.2

لطفا به چند نکته توجه کنید: ۱. جواب ها را حدس نزنید ۲. از ابزار کمکی مانند لغتنامه استفاده نکنید. ۳. مدت زمان آزمون ۲۰ دقیقه میباشد.

آزمون تعیین سطح A1.2