آزمون تعیین سطح B2.1

مهارت های زبان آلمانی خودتان را با این آزمون بیازمایید

لطفا به چند نکته توجه کنید: ۱. جواب ها را حدس نزنید ۲. از ابزار کمکی مانند لغتنامه استفاده نکنید. ۳. مدت زمان آزمون ۲۰ دقیقه میباشد.